Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN VIA DE WEBSHOP VAN KERSTIN_ART

Art. 1: Definities
In de voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Producten:Kunstwerken
 • Afnemer:de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie Kerstin_Art een overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst:iedere overeenkomst die tussen Kerstin_Art en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Communicatiemiddelen:internet, (mobiele) telefoon en/of andere interactieve of traditionele media door middel waarvan toegang verkregen kan worden tot de diensten van Kerstin_Art;
 • Opdracht:een aan Kerstin_Art door middel van een communicatiemiddel verzonden bericht;
 • Order:iedere opdracht van afnemer aan Kerstin_Art;
 • Bericht:iedere mogelijke kennisgeving van Kerstin_Art aan afnemer, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot-, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdracht bevestigingen, prijslijsten, facturen, e-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven;
 • Voorwaarden:de algemene leveringsvoorwaarden van Kerstin_Art;
 • Overmacht:elke van de wil van Kerstin_Art onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Kerstin_Art kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Kerstin_Art of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatie storingen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Art. 2: Algemeen

 • Onderhavige leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van alle handelingen en werkzaamheden van Kerstin_Art. Ook die, welke niet behoren tot de eigenlijke uitvoering van het bedrijf.
 • Van toepassing zijn ook de (relevante bepalingen uit) voorwaarden van derden, met wie Kerstin_Art voor de uitvoering van de gegeven opdracht(en) verder overeenkomsten mochten hebben gesloten.
 • Algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 5: Prijzen

 • De prijzen van alle producten die via de webshop kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 • Handelings- en bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de genoemde prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de webshop vermeld of wordt tijdens de bestelling vooraf kenbaar gemaakt.
 • De prijzen van goederen die op de webshop zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, ongeacht om welke reden.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, betaalt de afnemer de prijs voor het product op het moment van de bestelling.

Art. 6: Betaling

 • Betaling vindt plaats via overboeking.

Art. 7: Levering

 • De door Kerstin_Art opgegeven levertijden zijn een indicatie, overschrijding hiervan geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, om welke reden dan ook, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. In dat geval heeft de afnemer het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
 • Kerstin_Art behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen zonder opgave van welke reden dan ook te weigeren.

Art. 8: Reclames en aansprakelijkheid

 • Onder reclames wordt hier verstaan alle mogelijke grieven van de opdrachtgever / afnemer inzake de door Kerstin_Art verrichte diensten en geleverde goederen.
 • De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering of ontvangst te controleren of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Kerstin_Art hiervan binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt geacht dat afnemer de goederen heeft aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kerstin_Art de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indien afnemer een product om aanvaardbare redenen niet wenst af te nemen, heeft deze het recht om het product binnen 7 dagen na aflevering aan Kerstin_Art retour te zenden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product (in de originele verpakking) onbeschadigd retour wordt ontvangen. In dat geval zijn de kosten voor retourzendingen voor rekening van afnemer. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de afnemer worden geweigerd, komen voor rekening van Kerstin_Art.

Art. 9: Eigendomsvoorbehoud

 • Van toepassing is een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat het geleverde eigendom van Kerstin_Art blijft, zolang de afnemer Kerstin_Art nog iets, uit welke hoofde dan ook, schuldig is.  Niet betaalde goederen kunnen door Kerstin_Art opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Kerstin_Art om alle kosten hiervoor genoemd op afnemer te verhalen.
 • De afnemer is gedurende die tijd verplicht de betreffende producten als een goed huisvader te behandelen en te onderhouden, waaronder onder meer valt: adequate opslag en voldoende verzekering.
 • De afnemer mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, doorleveren, vervreemden, verkopen of anderszins bezwaren.
 • Het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van verzending / bezorging aan de afnemer.

Art. 10: Transport en communicatie

 • Voor verkeerde of vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of welke andere communicatievorm dan ook in het contact tussen afnemer en Kerstin_Art dan wel tussen Kerstin_Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Kerstin_Art, is Kerstin_Art niet aansprakelijk.
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kerstin_Art in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Kerstin_Art gehouden is tot enige schadevergoeding.
  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kerstin_Art kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 11: Slotbepalingen

 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of nadere bijzondere voorwaarden gelden pas indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Het uit coulance of anderszins niet (geheel) handhaven van enige bepaling(en) van deze of nader overeengekomen voorwaarden, betekent niet, dat de werking van het resterende ook wordt prijsgegeven c.q. dat aldus wordt ingestemd met het ontstaan van een gewoonte.
 • Bij strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en nader overeengekomen bijzondere, prevaleren de bijzondere.

Art. 12: Domicilie

 • Als domicilie van de afnemer geldt het voor Kerstin_Art laatst bekende adres.
 • Door Kerstin_Art aan dat adres gezonden stukken worden geacht te zijn ontvangen door de afnemer.
 • Blijkt de bij Kerstin_Art bekende domicilie van de afnemer onjuist en is zij door de afnemer van die verandering niet op de hoogte gesteld, dan is Kerstin_Art voor de gevolgen daarvan in ieder geval niet aansprakelijk.
 • Kerstin_Art kiest domicilie ter harer kantore.

Art. 13: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 • Alle werkzaamheden alsmede leveringen worden verricht met toepassing van Nederlands recht.
 • Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 • Indien dit minnelijke overleg niets oplevert, leggen partijen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.
 • In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren, teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

Art. 14: Nederlandse tekst prevaleert

 • De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven iedere vorm van vertaling ervan. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Kerstin_Art